جدیدترین شرایط فروش نیو کوراندو

مدیریت سایت | دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۳ |

جدیدترین شرایط فروش نیو کوراندو توسط شرکت رامک خودرو به شرح ذیل است:

 

کد طرح

زمان تحویل

قیمت پایه

( قیمت به ریال )

ودیعه اول

( زمان ثبت نام )

(مبلغ به ریال )

فاصله زمانی  پرداخت دوم

ودیعه دوم

به صورت چک

(مبلغ به ریال )

نرخ سود انصراف

نرخ سود مشارکت

هدیه طرح

توضیحات

9386

90 روز کاری

1,018,000,000

940,000,000

18%

در هنگام تحویل خودرو فقط مالیات ارزش افزوده       دریافت می شود

9387

90 روز کاری

1,018,000,000

800,000,000

18%

24%

DVD

الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل خودرو در وجه شرکت رامک خودرو کارسازی می گردد.

9388

90 روز کاری

1,018,000,000

600,000,000

18%

24%

 رکاب خودرو +

بیمه بدنه رایگان

9389

90 روز کاری

1,018,000,000

300,000,000

45 روز

300,000,000

18%

24%

بیمه بدنه رایگان

دیدگاه خود را ارسال کنید


در بحث شرکت کنید