بازگشت به سنت ها

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

فرمولاوان با نگاه به گذشته هیجان انگیز تر می شود

 

 محمد فتح اللهی- طبق آخرین خبرها ، تیمهای فرمولیک به دنبال راههای چاره برای هیجانانگیزتر کردن اتومبیلهای خود در رقابتها هستند .
گفته میشود امکان دارد باری دیگر جرقههای زیر اتومبیل و یا دیسکهای ترمزی را که از شدت حرارت قرمز میشوند را باری دیگر در اتومبیلهای فرمولیک امروزی ببینیم . از همین رو ، تیمها به دنبال ' گیرایی اتومبیلهای فرمولیک در نسلهای گذشته هستند .
تیمهایی که در گروه استراتژی رقابتهای فرمولیک هستند ، در هفتههای آینده فکرهای تازه خود را در این مورد بر روی میز به بررسی خواهند گذاشت .
گروه استراتژی در مرحله اول به دنبال این است که هزینه تولید اتومبیلهای فرمولیک را کاهش دهد و در مرحله دوم ، سعی میکند راههایی را برای گیرایی هرچه بیشتر اتومبیلهای فرمولیک امروزی را پیدا کند .
تیمها باور دارند اگر طراحی اتومبیلها تغییر کند ، هم هزینههای تولید کم میشوند و هم اتومبیلها شکل خاصتری به خود میگیرند .
در مرحله اول تیمها سعی دارد دیسکهای ترمز را که در دنیای فرمولیک امروزی خاصیت آیرودینامیکی هم دارند را تغییر بدهند . از همین رو گروه استراتژی تصمیم دارد باری دیگر دیسکهای قدیمی ترمز که هم ارزان قیمت هستند و هم در هنگام ترمزگیری با داغ شدن باعث جذابیت اتومبیل میشوند را باری دیگر به دنیای فرمولیک بیاورند .
به غیر از این ، جرقههای زیر اتومبیل حدود 20 سال پیش در دنیای فرمولیک طرفداران بسیاری پیدا کرده بود . اما در سال 1994 برای اینکه اتومبیلهای فرمولیک از اندازه نرمالشان بیشتر به زمین نزدیک نباشند ، تختههای اندازهگیری در کف اتومبیل قرار گرفت که از جنس چوب هستند .
همچنین در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر امکان بازگشت سیستم تعلیق فعال در اتومبیلها مورد بررسی قرار گرفت که این هزینه تولید اتومبیل را بسیار کاهش میدهد .
به غیر از این امکان دارد تغییراتی در نحوه برگزاری رقابتهای فرمولیک را هم تجربه کنیم . گفته میشود قرار است برخی از رقابتها در دورهای کمتری برگزار شود ، یا اینکه استارت رقابت پشت سر اتومبیل ایمنی باشد و یا پیتاستاپها سریعتر از حال انجام شود .
تمامی این پیشنهادها را گروه استراتژی فرمولیک در هفتههای آینده مورد بررسی قرار خواهد داد .
البته تمامی این فکرهای جدید را اول از همه باید فدراسیون جهانی مورد تأیید قرار بدهد تا دادگاه ورزشهای موتوری آنها را به شکل قانون ملزومالاجرا کند .

 

F1FANS.IR

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه