توليدات جهاني نيسان ، تويوتا و هوندا کاهش يافت

تیم تحریریه | پنجشنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۲

سه شرکت مهم خودروسازی ژاپن با کاهش تولیدات جهانی روبرو شدند. شاخص تولید شرکت های خودروسازی تویوتا، نیسان و هوندا نشان می دهد شمارتولید این خودروها در ژوییه در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

شمار تولیدات جهانی خودروهای شرکت تویوتا موتور ژاپن در ژوییه با یک و هشت دهم درصد کاهش به 750 هزار و هشتصد و شش دستگاه خودرو رسید.

تولیدات شرکت نیسان موتور نیز با کاهش هشت و یک دهم درصدی به 375 هزار و 416 دستگاه رسید. تولیدات جدید خودروی نیسان در آمریکا با 11 و دو دهم درصد کاهش به 41 هزار و 233 دستگاه و تولید اینگونه خودرو در چین با 17 و نه دهم درصد کاهش به 82 هزار و 384 دستگاه رسید.

شرکت هوندا موتور نیز با کاهش یک و هشت دهم درصدی در سطح جهانی به 338 هزار و 931 دستگاه رسید. همچنین تولیدات این شرکت در کشورهای آسیایی ( خارج از ژاپن) با افزایش چهار و دو دهم درصدی به 122 هزار و 178 هزار دستگاه افزایش یافت. این درحالی است که تولیدات این شرکت در آمریکای شمالی با 19 و یک دهم درصد افزایش به 127 هزار و 739 دستگاه رسید.

همچنین شرکت تویوتا با کاهش دو و شش دهم درصدی 167 هزار و 612 دستگاه ، نیسان با کاهش سه و هفت دهم درصدی 59 هزار و 746 دستگاه و هوندا با افزایش 30 و سه دهم درصدی 10 هزار و 625 دستگاه خودرو صادر کردند.

1
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه