آغاز فروش نقدی و اعتباری ب.ام.و X3 و X4 توسط پرشیاخودرو

تیم تحریریه | یکشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

دریافت لیست قیمتX3 , X4 جدید 1396/03/09

توضیحات:
• تمامي هزینه های شماره گذاری و هزینه پالک و عوارض ساالنه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرومي باشد.
• هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو مي باشد.
• درشرایط خرید اقساطي پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیا خودرومي باشد.
• حق الزحمه نمایندگي مجاز توسط شرکت پرشیا خودرو تأمین و پرداخت مي گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخالف مقررات شرکت مي باشد.
•با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص ، انجام ثبت نام برای هر خودرومنوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
• متقاضیان خرید خودرومکلف مي باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکي شرکت پرشیا خودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیا خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضي نخواهد داشت.
• در شرایط خرید اقساطي، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار مي باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
• پنجشنبه و جمعه و تعطبالت رسمي در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمي گردند،
• کلیه خودروهای شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتي 5 ساله و یا 150,000 کیلومتر مي باشند.

MVM

بدون دیدگاه