اسیا خودرونمایندگی 118 کیاموتور

سرانجام فسخ قرارداد خودروهای وارداتی چیست؟

تیم تحریریه | جمعه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

سرانجام فسخ قرارداد خودروهای وارداتی چیست؟
1 رای - میانگین 2

در پی اقدام وزارت صمت در ممنوع کردن واردات خودرو، احتمال فسخ قرارداد پیش¬فروش مشتریان افزایش یافته است. کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اذعان دارد وضعیت کنونی شرکت¬های واردکننده خودرو، سبب سردرگمی و نا رضایتی مشتریان شده و شرکت¬ها پاسخ درستی به آنها نمی دهند.

وی افزود در زمان آزاد بودن واردات، حدود 20هزار ثبت سفارش برای پیش فروش خودروهای وارداتی صورت گرفته است. ممنوع شدن یکباره واردات خودرو سبب شده تا شرکتهای واردکننده نتوانند به تعهدهای خود عمل کنند.

ایشان ادامه دادند که جلساتی بین این انجمن و وزارتخانه درحال برگزاری است که تکلیف مشتریان هرچه زودتر مشخص شود که درصورت عدم توافق برای واردات، شرکت¬ها مجبور به فسخ قراردادها می شوند که این درحالی است که بعضی از مشتری ها مخالف فسخ قرارداد میباشند و خودروی خود را میخواهند. وی در ادامه افزود شرکتها دچار عقب افتادگی در تحویل حدود20هزار خودروی سفارش داده شده هستند که هنوز وارد نشده اند.

بنظر ایشان در صورت توافق واردات، قیمت خودروها با استفاده از ارز آزاد با قیمت حدود 10هزار تومان، کمتر از قیمت کنونی آنها در بازار است که در این صورت با وارد شدن این خودروها به بازار شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن حباب قیمتی آنها هستیم.

بدون دیدگاه