کاهش تولید خودرو های سواری

تیم تحریریه | دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۲

براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع سواری با افت 3.8 درصدی از 64 هزار و 984 دستگاه به 62 هزار و 508 دستگاه کاهش یافته است

.
در این مدت تولید انواع سواری در ایران خودرو با رشد 6.9 درصدی از 31 هزار و 640 دستگاه به 33 هزار و 837 دستگاه رسیده است.
تولید در خودروسازی راین نیز با افزایش 87.9 درصدی از 33 دستگاه در دی ماه 91 به 62 دستگاه افزایش یافته است.
دی ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازی مدیران با کاهش 59.8 درصدی از 3761 دستگاه به 1512 دستگاه کاهش یافته است.
تولید در شرکت سایپا نیز با کاهش 11.6 درصدی از 13 هزار و 402 دستگاه به 11 هزار و 850 دستگاه رسیده است.
دی ماه امسال تولید انواع خودرو در سایپا کاشان با افزایش 24.8 درصدی از 7044 دستگاه به 8789 دستگاه افزایش یافته است.
تولید در شرکت پارس خودرو نیز با افت 54 درصدی از 8819 دستگاه به 4059 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید در گروه بهمن با کاهش 99.3 درصدی از 285 دستگاه به دو دستگاه کاهش یافته است.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه