استفاده راننده مرسدس از اسپری فلفل علیه راننده بی گناه

سایر

در این ویدئو که توسط دش کم ضبط شده است راننده عصبانی خودروی مرسدس بدون دلیل ناگهان از خودروی خود پیاده شده و با استفاده از اسپری فلفل راننده یک خودروی دیگر را مصدوم می کند.

آنگونه که از ویدئو مشخص است راننده خودروی مقابل به خاطر اینکه در معرض مستقیم این اسپری قرار گرفته نمیتواند هیچ کونه واکنشی از خود نشان دهد.

امروزه با استفاده از دستگاههای ضبط تصاویر دش کم شاهد حوادث زیادی از این قبیل هستیم. سوالی که مطرح میشود این است که آیا خشونت در رانندگی در سالهای گذشته رشد زیادی داشته و یا اینکه در قدیم نیز اینچنین بوده اما به دلیل نبود ابزارهای تصویر برادری ما از آنها بی اطلاع بوده ایم.