اقدام جسورانه خلبان بویینگ 747

صنایع هوایی
اقدام جسورانه خلبان بویینگ 747
7 رای - میانگین 3.3

در این ویدئو خلبان این هواپیما در ارتفاعی بسیار کم اقدام به چرخش بال چپ هواپیما و اوج گیری مجدد آن میکند.

با توجه به ارتفاع بسیار کم هواپیما و دشواری های کنترل این غول 300 تنی این اقدام در نوع خود بسیار متبحرانه و جسورانه قلمداد میشود.