بخش دوم نشست خبری قائم مقام رنو در خاورمیانه و هند

گزارش

مسائل مورد توجه در این بخش دوم نشست آقای پیمان کارگر  قائم مقام رنو در خاورمیانه و هند :

  • ایمنی کوئید
  • جایگزینی پراید با کوئید
  • خسارت رنو به ایران
  • خسارت رنو در دوران تحریم