تست هندلینگ گوزن مزدا 3 مدل 2017

تست هندلینگ

مزدا 3 مدل 2017 توانست این تست را با سرعت 76 کیلومتر پشت سر بگذراند. این سرعت برای خودرویی اسپورتی همانند مزدا بالا نیست. سیستم پایداری الکترونیکی خودرو در تست آنچنان درگیر نشد و نتوانست در سرعت های بالاتر به مزدا کمک چندانی کند، چنانچه خودرو در سرعت 80 کیلومتر در پیچ دوم به موانع برخورد و منحرف می شود.