تسلا مدل X قبل از وقوع سانحه با موفقیت هشدار میدهد

تکنولوژی