تصادف رخ به رخ تندر 90 با کامیون

تصادفات

در این سانحه سرنشین تندر 90 به طور معجزه آسایی زنده ماند!