سرعت غیر مجاز موتور سوار و تلاش نا موفق در برابر پلیس!

تصادفات