عاقبت پارک نادرست; سقوط با ماشین به رودخانه!

تصادفات

همان طور که میبینید هنگامی که راننده از خودرو پیاده میشود تا با دوست خود خوش و بش کند خودرو شروع به حرکت به سمت عقب میکند. در همین حین راننده با عجله به درون ماشین میرود تا جلوی حرکت اتومبیل را بگیرد که به دلیل استرس به جای فشردن پدال ترمز پای خود را روی پدال گاز می گذارد که منجر به سقوط خودرو و راننده اش به رودخانه میشود.

از طرف دیگر هنگامی که راننده این اشتباه را مرتکب میشود، یک موتور سوار که در خیابان در حال حرکت است با خودرو برخورد میکند.

خوشبحتانه راننده و موتور سوار دچار صدمه جدی نشدند.

طبق علم احتمالات،هرچند احتمال مجموع این فرایندها بسیار کم است اما غیرممکن نیست!