فیات تیپو 2016 چقدر ایمن است؟

تصادفات

آخرین نسل فیات تیپو توسط EuroNCAP مورد تست ایمنی قرار گرفت و برای حالت استاندراد 3 ستاره و برای حالت تجهیز با پک ایمنی اضافی 4 ستاره کسب کرد.

EuroNCAP فیات تیپو را براساس سیستم dual rating مورد آزمایش قرار داد. این سیستم اجازه انجام آزمایش بر روی یک وسیله نقلیه در دو حالت را میدهد. حالت اول بر روی حالت ایمنی استاندارد و حالت دوم با استفاده از تجهیزات اضافی که بهترین شرایط ایمنی را برای وسیله نقلیه تضمین میکنند انجام میگیرد.

فیات تیپو که 4 ستاره ایمنی را کسب کرد از سیستم Forward Collision Warning (FCW) با ترمز حودکار بهره می برد. البته این سیستم هنوز بر روی برخوردهایی که ممکن است با عابرین پیاده انجام بگیرد کاربردی ندارد. FCW سیستمی است که به کمک دوربین تعبیه شده در پشت آینه، امکان وجود خودرویی در جلوی خودروی راننده را شناسایی می کند.