مرگ، عاقبت سبقت نادرست از کامیون

تصادفات

راننده خانم به خاطر تهدید همسر مجبور به سبقت گرفتن از کامیون می شود نتیجه این سبقت نادرست مرگ همه سرنشینان بوده است.