با ۸۳۰ میلیون تومان مگان بخرید

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

با ۸۳۰ میلیون تومان مگان بخرید

قیمت رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ تولید سال ۱۳۹۰ با کارکرد ۲۱۲ هزار کیلومتر مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است این درحالیست که قیمت رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ تولید سال ۱۳۹۱ با کارکرد ۱۴۵هزار کیلومتر مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

برندمدل / سال ساختکارکردقیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۰۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۱۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۸۹۶۰,۰۰۰ کیلومتر۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۱۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۱۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۱۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۱۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰۱۳۹۰۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰


بدون دیدگاه