تست تصادف سانگ یانگ تیوولی

آزمایش فنی و مقایسه

در این آزمایش سانگ یانگ تیوولی در مدل بدون تجهیزات کمکی راننده(مشابه مدل وارداتی به ایران) موفق به دریافت سه ستاره ایمنی و در مدل مجهز به سیستم های کمکی موفق به دریافت 4 ستاره ایمنی شده است.