تست تصادف ولووو XC90 با سرعتی غیر معمول

تکنولوژی

این تست تصادف با سرعت 80 کیلومتر در ساعت انجام شده است در حالیکه تست تصادف های معمول با سرعت 64 کیلومتر انجام می گیرد