شتاب گیری مرسدس بنز E63AMG تا 250 کیلومتر

آزمایش فنی و مقایسه